top of page

Simulacions

Problemes amb el Java i els navegadors

Les darreres versions dels navegadors (Firefox, Chrome...) no accepten el Java per això els applets han deixat de funcionar.

 

Solució

Els applets els hem convertit en simulacions, és a dir, fitxers executables (.jar) que funcionen sempre que estigui instal·lat el Java a l'ordinador. S'executen en local de manera que una vegada descarregats no cal disposar de connexió a Internet.

 

Important

Els fitxers executables s'han de descarregar i, en general, això comporta riscos digitals.

En aquest cas com a autor de les simulacions i tenint present que la seva finalitat és purament educativa puc assegurar que la seva utilització no comporta cap risc pel professorat ni per l'alumnat.

Pots descarregar aquí un fitxer comprimit (tipus.rar) que conté les 12 simulacions i que et pots guardar localment i/o transferir als teus companys/alumnes.

 

ATENCIÓ: Els navegadors poden bloquejar les descàrregues de fitxers executables (com el .jar i fins i tot el .rar segons el seu contingut) de manera que cal permetis la baixada al teu navegador. Observa les imatges següents.

2021-10-18_09-49-54.png
2021-10-18_09-54-30.png
Descàrrega en bloc de les 12 simulacions
simulacionstotes.jpg
Dotze simulacions, una a una...
Caiguda lliure

[Cinemàtica]

Simulació del llançament vertical d'una pilota (sense fricció) i el seu moviment de caiguda lliure fins que xoca amb el terra (que pot estar a una alçada diferent de zero).

Moviment rectilini

[Cinemàtica]

Podem simular el moviment d'un cotxe que es mou segons un moviment rectilini uniforme (MRU), uniformement accelerat (MRUA) o qualsevol seqüència correlativa d'aquests moviments.

Dos mòbils

[Cinemàtica]

Reprodueix el moviment de dos cotxes que es mouen simultàniament amb moviments rectilinis uniformes (MRU) i/o uniformement accelerats (MRUA) fins que xoquen o que tenen la mateixa posició.

Moviment parabòlic

[Cinemàtica]

Simulació del moviment de caiguda lliure en dues dimensions d'un objecte sense fricció amb l'aire. L'objecte el llançarem amb una velocitat determinada, amb un angle de sortida i des d'una alçada per tal que caigui a terra després de descriure una trajectòria parabòlica.

Moviment circular

[Cinemàtica]

Podem simular el moviment d'un objecte (satèl·lit) damunt d'una trajectòria circular. El moviment pot ser uniforme (MCU), és a dir amb velocitat angular constant, o accelerat (MCUA), amb velocitat angular constant.

Pla inclinat

[Dinàmica]

Reprodueix el moviment d'un objecte sobre un pla inclinat, amb fricció o sense i amb la possibilitat que actuï sobre ell una força externa, mentre puja o baixa fins que queda aturat (degut a la fricció) o bé arriba a la part inferior del pla inclinat.

Dos objectes

[Dinàmica]

Podem simular dos objectes lligats entre ells per un cable (sense massa i inextensible), que estan situats damunt de plans amb inclinacions diferents i que tenen, en general, fricció amb la superfície.

Xocs

[Dinàmica]

Experimentarem amb el xoc entre dues boles de diferents masses i diferents velocitats. El xoc pot ser elàstic o completament inelàstic i també pot tenir lloc en una o en dues dimensions.

Gravitació

[Gravitació]

Simulació del camp gravitatori creat al voltant d'una distribució de masses (microplanetes) en un pla x-y. Els microplanetes poden tenir masses diferents i els podem situar al punt que volem dintre del pla de la pantalla (univers).

Electrostàtica

[Electricitat]

Podem simular el camp elèctric creat al voltant d'una distribució de càrregues distribuïdes en un pla x-y. Les càrregues poden tenir valors diferents i les podem situar al punt que volem dintre del pla de la pantalla.

Ones

[Ones]

Reprodueix una ona transversal amb un punt del medi, en el nostre cas el vaixell, que vibra. L'ona pot tenir valors diferents d'amplitud, de longitud d'ona i, lògicament, de les seves magnituds relacionades: freqüència, període, pulsació i número d'ona.

Interferències

[Ones]

Simulació de les interferències provocades per l'emissió de dues ones circulars en fase. Podem observar el moviment dels fronts d'ona, les crestes de color negre i les valls de color gris, així com les línies nodals (interferència destructiva) i les línies on la interferència és constructiva.

bottom of page